Trạm trộn bê tông 23 diciembre, 2020

Quý v? có mu?n tìm hi?u v?  tr?m tr?n bê tông và cách th?c ho?t ??ng c?a chúng không?

V?y thì ch?c ch?n quý v? s? thích bài vi?t này;chúng tôi s? thông tin t?i quý v? v? h? th?ng máy này và ?i sâu vào mô t? máy móc c?a chúng tôi dành cho tr?m tr?n bê tông.

Tr??c tiên, chúng ta s? b?t ??u v?i m?t mô t? ng?n g?n có trên Wikipedia:

Tr?m tr?n bê tông là n?i ???c s? d?ng ?? s?n xu?t bê tông t? nguyên li?u thô: c?p ph?i (cát và s?i), xi m?ng và n??c (c?ng có th? bao g?m các thành ph?n khác nh? ch?t ??n, x? gia c??ng ho?c ph? gia).

Các thành ph?n này, tr??c ?ó ?ã ???c tích tr? ??y ?? t?i tr?m tr?n, s? ???c cân t? l? thích h?p, ???c tr?n lên trong tr?m tr?n ho?c ??a tr?c ti?p vào xe tr?n bê tông trong tr??ng h?p nhà máy tr?n khô.

Tr?m tr?n bê tông

Các lo?i H? th?ng

H?n n?a, có r?t nhi?u lo?i h? th?ng. Do ?ó, chúng ta có th? tìm th?y các phân lo?i sau:

 1. Lo?i bê tông ???c s?n xu?t: Tr?m tr?n (bê tông tr?n), Tr?m cân (bê tông ???c cân ?o k? l??ng), Tr?m s?i xi m?ng (tr?n n?a khô v?i s?i và xi m?ng) và Tr?m k?t h?p (tr?n bê tông và cân ?o t?i cùng m?t tr?m).
 2. Tùy thu?c vào kh? n?ng di ??ng c?a nhà máy, chúng tôi nh?n th?y: Tr?m c? ??nh (h? th?ng dành cho trung tâm s?n xu?t c? ??nh), Tr?m di ??ng (h? th?ng l?p ??t cho m?t d? án ho?c ??a ?i?m c? th?) và Tr?m mô-?un (dành cho ho?t ??ng t?i nhi?u ??a ?i?m khác nhau trong su?t th?i gian s? d?ng).
 3. D?a trên h? th?ng thu th?p c?p ph?i c?a Tr?m tr?n d?ng Th?ng ??ng(nh? có trên Wikipedia: “C?p ph?i ???c thu gom ? ph?n trên ??nh c?a nhà máy, vì v?y chúng ph?i ???c nâng lên tr??c khi b?o qu?n”) và tr?m tr?n N?m ngang (“c?p ph?i ???c thu th?p ? d??i m?t ??t, không ph?i ? t?ng nhào tr?n/??nh l??ng c?a tr?m”).
Tr?m tr?n bê tông

Tr?m tr?n bê tông t?i Poyatos

Bây gi? chúng ta s? ?i vào nhà máy s?n xu?t thi?t b? t?o g?ch không nung c?a Poyatos và cho quý v? th?ycác lo?i máy móc khác nhau mà chúng tôi có dành cho các Tr?m tr?n bê tông c?a quý v?:

Máy tr?n tuabin Turbomixer

Turbomixer giúp chúng tôi ??t ???c quy trình hoàn ch?nh ?? làm g?ch không nung. Nh? quý v? ?ã th?y trên trang web c?a chúng tôi:

Turbomixer có h? th?ng truy?n ??ng th? công và t? ??ng, khí nén ho?c th?y l?c. M?u máy này phù h?p v?i t?t c? các lo?i máy s?n xu?t g?ch không nung.

Ho?t ??ng c?a Turbomixer:

Chúng tôi xin chia s? các tính n?ng chính c?a máy này dành cho Tr?m tr?n bê tông:

 • B?n tr?n ???c lót hoàn toàn ? phía d??i và hai bên b?ng các t?m thép ch?ng mài mòn ??c bi?t và có th? thay th?.
 • Các cánh tr?n ???c trang b? b?n l? kh?p n?i cùng cao su gi?m sóc, ch?ng ?n;chúng có hi?u su?t cao và có th? t? ?i?u ch?nh, thay th?, d? ti?p c?n và hoàn toàn ch?ng b?i.
 • Các ròng r?c có ch?c n?ng ch?ng mài mòn NI-HARD. C?ng d? hàng hình tròn ? phía d??i, ???c ch? t?o hoàn toàn b?ng thép hàn ?i?n, ???c gia công và g?n trên các ? tr?c. ?i?u này cho phép v?n hành tr?n tru và d? dàng.
 • Truy?n ??ng có th? là th? công ho?c t? ??ng, v?i h? th?ng khí nén ho?c th?y l?c. V?i m?t ??n ba c?a d? hàng.
 • Máy tr?n ?i kèm v?i m?t n?p có th? tháo r?i và có c?a s?p ki?m tra.
 • Có th? d? dàng ti?p c?n mô t? t? bên ngoài máy tr?n.
Tr?m tr?n bê tông

Ho?t ??ng c?a Bánh r?ng xoay

??t quy trình s?n xu?t nhanh h?n cho máy s?n xu?t g?ch bê tông. Chúng tôi s? nói v?:

Máy móc hi?n ??i dành cho nhà máy c?a quý v? v?i tuabin tr?n chuy?n ??ng xoay và b? cánh qu?t tuabin. M?u máy này s? b?o ??m t?c ?? s?n xu?t g?ch không nung nhanh h?n.

Trong s? các tính n?ng chính, chúng ta có th? th?y:

 • L??i dao có th? thay th? và có ??m.
 • Tháo d? b?ng c?a tròn ? ?áy ??ng c? th?y l?c.
 • B?o v? b?ng t?m ch?ng mài mòn ? phía d??i và hai bên.
 • Thi?t b? ?o và làm s?ch ?? ?m t? ??ng s?n sàng ?? l?p ??t.
Tr?m tr?n bê tông

Công su?t Máy tr?n

Cu?i cùng, chúng tôi xin g?i t?i quý v? b?ng li?t kê chi ti?t các kh? n?ng c?a c? hai m?u máy:

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý