Quý v? có mu?n bi?t máy s?n xu?t g?ch không nung ho?t ??ng nh? th? nào không?

Ho?t ??ng c?a m?t máy s?n xu?t g?ch không nung d?a trên ?? rung và ?? nén c?a bê tông. Chúng có ph?u ?? ti?p nh?n và tích tr? xi m?ng t??i ?? s?n xu?t các kh?i g?ch block. Sau ?ó, v?t li?u ???c ??nh l??ng ?? ?? vào khuôn v?i l??ng thích h?p. ?? d? ?? ??y t?ng khuôn, máy s? rung khay và khuôn, máy l?c c?ng v?y.

Khi b??c này ???c th?c hi?n, viên g?ch ???c ép ??n kích th??c chính xác và không khí gi?a các h?t cát và s?i ???c lo?i b?. Cu?i cùng, nó ???c rung l?i ?? giúp nén thêm (c?ng h?n so v?i khi ?ã ?? v?t li?u vào khuôn).

Chúng ta c?n nh?ng y?u t? nào ??  máy s?n xu?t g?ch không nung có th? ho?t ??ng?

Chúng ta s? nói v? ba y?u t? c? b?n trong ho?t ??ng c?a máy s?n xu?t g?ch không nung: 

  • C?p ph?i
  • Xi m?ng
  • N??c

Gi?i thi?u v? Poyatos: Công ty hàng ??u trong th? tr??ng máy s?n xu?t g?ch không nung

T?i Poyatos, chúng tôi có m?t lo?t các máy s?n xu?t g?ch lock, ch? y?u là n?m m?u chính. T?t c? ??u có th? làm vi?c v?i các khay s?n xu?t b?ng g?, nh?a ho?c kim lo?i v?i nhi?u kích th??c và ???c tích h?p vào m?t dây chuy?n s?n xu?t trang b? các tùy ch?n khác nhau (?? chuy?n s?n ph?m, ?óng pallet, v.v.) nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng khách hàng.

Các m?u máy khác nhau

Bây gi?, chúng tôi s? nói v? ho?t ??ng c?a các m?u máy s?n xu?t g?ch block c?a chúng tôi. Chúng ta s? b?t ??u b?ng cách phân bi?t gi?a máy s?n xu?t g?ch block t? ??ng, bán t? ??ng và th? công. ? tr??ng h?p máy th? công, chính b?n thân h? th?ng máy t? di chuy?n và chi?m nhi?u không gian ?áng k? trong nhà máy.

Trong khi các m?u máy t? ??ng và bán t? ??ng thì ch? có ph?n khay di chuy?n. ?i?u này t?o thu?n l?i ?áng k? cho quá trình s?n xu?t và giúp t?ng n?ng l?c s?n xu?t. Máy s?n xu?t g?ch không nung  c?a chúng tôi ???c thi?t k? và ch? t?o ?? s?n xu?t g?ch không nung v?i nhi?u ??c tính và kích th??c.

S? phát tri?n qua nhi?u n?m

Nh?ng h? th?ng máy này ?ã phát tri?n và c?i ti?n theo c?p s? nhân, t? th? h? ??u tiên ra ??i v?i ch? m?t vài khuôn b?ng kim lo?i ??n gi?n cùng nguyên li?u ???c tr?n t? nhiên, cho t?i h? th?ng máy móc t? ??ng th?c hi?n toàn b? nh?ng b??c này. Các h? th?ng này còn cho giá tr? s?n xu?t cao, v?i chi phí b?o trì t?i thi?u và thích ?ng v?i t?t c? các nhu c?u c?a khách hàng khác nhau.

 

Cách th?c ho?t ??ng c?a Máy ép g?ch không nung t? ??ng là gì?

Các lo?i khác nhau c?a Máy ép g?ch không nung có nh?ng kh? n?ng khác nhau. Ví d?, h? th?ng l?p ??t có th? ???c c?u hình theo ???ng th?ng ho?c theo hình ch? U v?i m?t b? thang máy 5 m?c ?? và b? h? th?p giúp t?ng t?c ?? chuy?n khay ??n máy s?y b?ng xe nâng. ??i v?i quá trình x?p d? pa-lét, quý v? có th? có máy x?p pa-lét ch?y b?ng khí nén ho?c t? ??ng, v.v.

Nh?ng máy s?n xu?t g?ch block c?ng có các b? ph?n ho?c c? ch? khác nhau: bàn rung, khuôn v?i các khoang khác nhau ?? thay ??i kích th??c và lo?i g?ch block có th? ???c chu?n b?, các t?m nén, v.v.

Ngoài ra còn có giá ?? ?? ??t lò xo, thanh ray và giá v?n chuy?n máy ??m. Chúng ta s? b?t ??u v?i hai ph?m vi cung c?p chi phí b?o trì th?p h?n, yêu c?u ít h? th?ng l?p ??t h?n, nh?ng v?n cho công su?t l?n:

Prima, giá thành th?p nh?t

H? th?ng máy v?i m?c giá ph?i ch?ng, ???c thi?t k? cho các doanh nhân t? các n??c ?ang phát tri?n, nh?ng ng??i mu?n t?o ra ch?t l??ng s?n ph?m bê tông ? c?p ?? công nghi?p, ho?c cho các nhà s?n xu?t ? các th? tr??ng nh? ho?c nh?ng ng??i mu?n t?o ra m?t s? lo?i s?n ph?m ??c bi?t. Là m?u máy ép c? ??nh có công su?t s?n xu?t l?n, nh?ng c?ng m?nh m? và r?t d? v?n hành, b?o d??ng.

C? b? ph?n s?n xu?t bê tông và các ph?n khác ??u là quy trình t? ??ng. Khi s?n ph?m bê tông ???c t?o ra trên các khay s?n xu?t, có th? b?ng kim lo?i ho?c g?, và ???c ng??i v?n hành l?y ra b?ng xe ??y và ???c v?n chuy?n ??n khu v?c ph?i khô. Các s?n ph?m sau ?ó s? ???c ?óng gói b?ng tay.

máy s?n xu?t g?ch không nung

Syncro, Máy g?ch không nung châu âu ít c?n b?o trì

Máy s?n xu?t g?ch không nung SYNCRO ho?t ??ng v?i khay b?ng g? ho?c kim lo?i có chi?u dài t? 1200 mm ??n 1400 mm và chi?u r?ng t? 600 mm ??n 900 mm. H? th?ng l?p ??t có th? ???c c?u hình theo ???ng th?ng ho?c theo hình ch? U, v?i m?t b? thang máy 5 m?c ?? và b? h? th?p giúp t?ng t?c ?? chuy?n khay ??n máy s?y b?ng xe nâng.

??i v?i quá trình x?p d? pa-lét, quý v? có th? có máy x?p pa-lét ch?y b?ng khí nén ho?c t? ??ng b?ng ?i?n, v.v. Trong t?t c? các tùy ch?n, máy s?n xu?t g?ch block này có th? ???c b? sung thi?t b? ?? s?n xu?t các s?n ph?m hai l?p.

máy s?n xu?t g?ch không nung

Các m?u máy s?n xu?t g?ch block công su?t cao ho?t ??ng nh? th? nào?

Cu?i cùng, chúng tôi s? ?i sâu vào ba m?u máy công su?t cao mà chúng tôi có t?i nhà máy s?n xu?t máy g?ch không nung Poyatos.

Universal, Máy ép g?ch không nung có ?? tin c?y t?i ?a

H? th?ng máy s?n xu?t g?ch không nung ??u tiên mà chúng tôi s? nói ??n là Universal, h? th?ng máy hoàn toàn t? ??ng, yêu c?u b?o trì t?i thi?u và ít nhân s? v?n hành. H? th?ng này yêu c?u m?t ng??i duy nh?t ?i?u khi?n và giám sát vì toàn b? quy trình s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng (???c qu?n lý b?ng máy tính v?i ph?n m?m d? s? d?ng tùy ch?nh). Do ?ó, h? th?ng máy này th?c hi?n m?t quy trình ???c t?i ?u hóa, v?i m?c tiêu th? n?ng l??ng th?p và d? dàng x? lý. H?n n?a, nh? h? th?ng rung ??ng b? c?a máy (c?c k? ?áng tin c?y và hi?u qu?, nh?ng ??ng th?i r?t ??n gi?n) nên máy r?t ít khi c?n b?o trì.

Novabloc: gi?m th?i gian s?n xu?t

M?t máy s?n xu?t g?ch không nung hoàn toàn t? ??ng khác, ???c trang b? h? th?ng rung mô-?un, ???c c?p b?ng sáng ch? riêng cho Poyatos. Quá trình rung này ???c t?o ra t? hai tr?c rung ???c ??ng b? m?t chi?u. L?n l??t, m?i tr?c rung này mang hai kh?i n?ng l?ch tâm ???c thêm vào ho?c b?t ?i tùy theo m?c t?i và t?c ??, liên t?c, có rung ho?c không rung, v?i ??ng c? luôn ch?y.

 

Megabloc, máy s?n xu?t g?ch không nung công su?t cao nh?t 

Chúng tôi ti?p t?c v?i Máy s?n xu?t g?ch không nung Megabloc, s?n ph?m có công su?t cao nh?t trên th? tr??ng. Máy s?n xu?t g?ch không nung này n?i b?t v?i công su?t cao nh?t trên th? tr??ng (h?n 4.500 viên g?ch block c? 20cm m?i gi?, 18 viên m?i khay) nh? h? th?ng rung mô-?un (???c c?p b?ng sáng ch?), ???c ?i?u khi?n b?i m?t ??ng c? 45 kW d?a trên 2 bàn rung ??c l?p. ?i?u này cho phép bù ??p ph?n v?t li?u nh?i thông qua ?i?u ch?nh ??c l?p các tham s? rung c?a t?ng bàn. Máy c?ng có m?t b? mã hóa trong h? th?ng ?? ?i?u khi?n ?i?n t? chính xác các t?n s? và biên ?? c?a dao ??ng.  

máy s?n xu?t g?ch không nung

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý